• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Denne erklæringen beskriver hvordan Arbeidsretten (heretter "vi", "oss") behandler personopplysninger som du oppgir i våre digitale skjema ved innsending av saker og dokumenter. Den følgende teksten forklarer hvordan vi ivaretar personvern, og hvordan vi sørger for at behandlingen utføres etter gjeldende norsk lovverk.

Behandling av personopplysningene i forbindelse med den enkelte saken er unntatt personvernregelverket, jf. personopplysningsloven § 2 andre ledd bokstav b. Prosesslovgivningen er styrende for hvordan personopplysninger behandles i dømmende virksomhet.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Opplysningene du blir bedt om å oppgi i skjema gjør det mulig for oss å saksbehandle henvendelsen og arkivere detaljer om saksbehandlingen slik norsk lov krever. Opplysningene du oppgir vil ikke bli brukt til andre formål. Opplysninger kan også bli innhentet fra offentlige registre (Folkeregisteret, Kontakt- og reservasjonsregisteret) som en del av skjemautfyllingen.

Opplysningene i skjemaet er obligatorisk å oppgi for å kunne benytte skjemaet med mindre annet er angitt, men du har ikke plikt til å benytte våre digitale skjema.

Behandlingsgrunnlag
Vår behandling av personopplysninger utføres for å utøve offentlige oppgaver som vi er pålagt gjennom lov, eller for å kunne utføre oppgaver i allmenhetens interesse, blant annet for arkivering etter arkivloven.

Lagring av opplysninger
Opplysningene du oppgir i skjema blir lagret i vårt arkiv. I arkivet blir opplysningene oppbevart så lenge som det er behov for disse for å kunne oppfylle våre lovmessige forpliktelser. Når opplysningene ikke lenger er nødvendige vil de bli slettet, gjort anonyme eller uten direkte identifiserende opplysninger. Opplysninger om din brukerprofil blir lagret i våre systemer på ubestemt tid, inntil du selv foretar sletting av din brukerprofil. Brukerprofilen består av: navn, adresse, e-postadresse og telefonnumre.

Sikkerhet
Alle opplysninger du oppgir overføres kryptert fra din enhet til våre systemer. Opplysningene gjøres kun tilgjengelig for personell som har tjenstlig behov for å se disse, nærmere bestemt: arkivpersonell hos oss, saksbehandlere hos oss, og teknisk personell hos oss. Opplysningene oppgis ikke til tredjeparter. Vi gjør også jevnlige risikovurderinger og sikkerhetstiltak for å sikre at opplysningene ikke kommer på avveie, ikke endres og at de er tilgjengelig for vår saksbehandling. Vi har også plikt til å gi deg beskjed dersom vi skulle oppleve brudd på sikkerheten.

Dine rettigheter
Du har som hovedregel rett til:

  • å få informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger,
  • å få oppgitt opplysningene vi har registrert,
  • at opplysninger vi har registrert skal bli slettet,
  • at vi skal begrense bruken av opplysninger vi har registrert,
  • at vi skal korrigere feilaktige eller mangelfulle opplysninger vi har registrert,
  • å protestere og/eller klage til Datatilsynet dersom du mener personopplysninger behandles i strid med denne erklæringen,
  • å motsette deg avgjørelser basert på automatiserte vurderinger av personlige forhold.

Henvendelser om disse rettighetene blir vurdert i forhold til gjeldende norsk lovverk. Krav kan bli avvist dersom norsk lov forhindrer oss fra å etterkomme ønsket.

Henvendelser
Arbeidsretten
Postboks 6803 St. Olavs plass
0130 Oslo
Telefon: 23 10 01 40
E-post: kontor@arbeidsretten.no